പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

22 May 2011

അഷ്ടബന്ധകലശം താന്ത്രിക ക്രിയകൾ

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും പൂർണ്ണകലകളോടുകൂടി  അനുഗ്രഹദായിനിയായി ദേശദേവതയായി വിളങ്ങുന്ന പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിയുടെ ക്ഷേത്രചൈതന്യവർദ്ധനവിനായി പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തിവരുന്ന അഷ്ടബന്ധനവീകരണകലശം 2011 ജൂൺ മാസം 19-ആം തീയതി മുതൽ 26-ആം തീയതി വരെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ വേഴപ്പറമ്പ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവർകളുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തുന്നു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന താന്ത്രിക ക്രിയകളുടെ വിശവിവരങ്ങൾ താഴെചേർക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങുകളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വിജയത്തിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യസഹായസഹകരണങ്ങൾ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.താന്ത്രിക ക്രിയകൾ
19/06/2011 ഞായർ
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ആചാര്യവരണം, മുളയിടൽ, പ്രാസാദശുദ്ധി, രക്ഷോഘ്നഹോമം, വാസ്തുഹോമം, വാസ്തുകലശപൂജ, വാസ്തുബലി, അസ്ത്രകലശപൂജ, വാസ്തുപൂജ, വാസ്തുകലശാഭിഷേകം, വാസ്തു പുണ്യാഹം, അത്താഴ പൂജ.
20/06/2011 തിങ്കൾ 
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർ നിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, ചതുഃശുദ്ധി, ധാര പൂജ, അഭിഷേകം, പന്തീരടിപൂജ, മുളപൂജ, ഉച്ചപൂജ
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധയ്ക്കു ശേഷം മുളപൂജ, അത്താഴ പൂജ
21/06/2011 ചൊവ്വ 
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർ നിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം, പഞ്ചകം, കലശപൂജകൾ, കലശാഭിഷേകം, പന്തീരടിപൂജ, മുളപൂജ്, ഉച്ചപൂജ.
വൈകീട്ട് 5:30ന്: സ്ഥലശുദ്ധി
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മുളപൂജ, അത്താഴപൂജ
22/06/2011 ബുധൻ
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർനിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, തത്വഹോമകുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി ജനനം, നവീകരണപ്രായശ്ചിത്തഹോമം. നവീകരണപ്രായശ്ചിത്തകലശപൂജ, പന്തീരടിപൂജ, മുളപൂജ, നവീകരണപ്രായശ്ചിത്തഹോമകലശാഭിഷേകം (ദർശനം പ്രധാനം), ഉച്ചപൂജ
വൈകീട്ട് 5:30ന്: സ്ഥലശുദ്ധി.
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മുളപൂജ, അത്താഴപൂജ
23/06/2011 വ്യാഴം
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർനിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, പ്രോക്തഹോമം, പ്രോക്തഹോമകലശാഭിഷേകം, പന്തീരടിപൂജ, മുളപൂജ, പ്രായശ്ചിത്തഹോമം, പ്രാ‍യശ്ചിത്തകലശാഭിഷേകം, ഉച്ചപൂജ
വൈകീട്ട് 5:30ന്: സ്ഥലശുദ്ധി
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മുളപൂജ, അത്താഴപൂജ.
24/06/2011 വെള്ളി
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർനിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, ശാന്തിഹോമം, അത്ഭുതശാന്തിഹോമം, നാശാന്തിഹോമം, ചോരശാന്തിഹോമം, കലശാഭിഷേകം, പന്തീരടിപൂജ, മുളപൂജ, ഉച്ചപൂജ.
വൈകീട്ട് 5:30ന്: സ്ഥലശുദ്ധി
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മുളപൂജ, അത്താഴപൂജ
25/06/2011 ശനി
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർനിവേദ്യം, തത്വകുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി ജനനം, ഉഷഃപൂജ, തത്വഹോമം, തത്വകലശപൂജ, പന്തീരടിപൂജ, ബ്രഹ്മകലശപൂജ, കുംഭേശകർക്കരി കലശപൂജ, മുളപൂജ, മരപ്പാണി, തത്വകലശാഭിഷേകം (ദർശനപ്രധാനം), ഉച്ചപൂജ.
വൈകീട്ട് 4:30ന്: പരികലശപൂജ, അധിവാസഹോമം
വൈകീട്ട് 6:30ന്: ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അധിവാസപൂജ, അത്താഴപൂജ
26/06/2011 ഞായർ
രാവിലെ 4:30ന്: നടതുറപ്പ്, അഭിഷേകം, മലർനിവേദ്യം, ഉഷഃപൂജ, പരികലശാഭിഷേകം, പന്തീരടിപൂജ, മരപ്പാണി, ബ്രഹ്മകലശം എഴുന്നള്ളിയ്ക്കൽ പകൽ 11:02 മുതൽ 11:54 വരെയുള്ള ചിങ്ങം രാശിയും അശ്വതി നക്ഷത്രവും കൂടിവരുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അഷ്ടബന്ധ പ്രതിഷ്ഠ (ദർശനപ്രധാനം) തുടർന്ന് കുംഭേശകലശാഭിഷേകം, ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം, ഉച്ചപൂജ, ശ്രീഭൂതബലി.
പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകൾ
 1. അഷ്ടബന്ധകലശത്തിന്റെ അവസാനദിവസമായ ജൂൺ 26-ആം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദ‌ഊട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
 2. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കലശദിവസങ്ങളിലേയ്ക്കാവശ്യമായ പുഷ്പങ്ങൾ, നെയ്യ്, എണ്ണ, ചന്ദനത്തിരി, കർപ്പൂരം, നാളികേരം, പാൽ, കൽക്കണ്ടം, ഉണക്കമുന്തിരി, മുതലായവയും, പ്രസാദ‌ഊട്ടിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി, അരി മുതലായവയും വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
 3. കലശദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദേശവാസികളും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത് ശ്രേയസ്കരമായിരിക്കും.
 4. ക്ഷേത്രത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തുപോയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രിഹാരമായി അഷ്ടബന്ധകലശത്തിന്റെ അവസാനദിവസമായ ജൂൺ 26-ആം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് കൂട്ട പ്രായശ്ചിത്തമായി ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.
 5. കലശദിവസങ്ങളിൽ തഴെ പറയുന്ന സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷാൽ പുഷ്പാഞ്ജലികൾ നടത്തുന്നതാണ്
  1. മംഗല്യ സുക്തം                            - 25 രൂപ (സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനം)
  2. ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രം                             - 25 രൂപ (വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രധാനം)
  3. ശ്രീഭദ്രകാളിയുടെ ഇഷ്ടസൂക്തം   - 25 രൂപ (ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധി)
  4. ഭാഗ്യസൂക്തം                                 - 25 രൂപ (ധനാദി സർവ്വൈശ്വര്യത്തിന് പ്രധാനം)
 6.  കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന കലശങ്ങൾ വഴിപാടായി നടത്താവുന്നതാണ്.
  1. ബ്രഹ്മകലശം (ഒന്നിന്)             - 5001 രൂപ
  2. തത്വകലശം (ഒന്നിന്)               - 2501 രൂപ
  3. പ്രാ‍യശ്ചിത്തകലശം (ഒന്നിന്)  - 2501 രൂപ
  4. കലശം (ഒന്നിന്)                        -  501 രൂപ
 അഷ്ടബന്ധകലശത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ എല്ലാ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളോടും അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.


No comments:

Post a Comment

ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ m.thampy@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.