പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

10 January 2013

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2013 നോട്ടീസ്

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഇക്കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവനോട്ടീസ് ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു. അതിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

ഉത്സവാശംസകളോടെ.............

1 January 2013

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2013.

നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 09/02/2013 (1188 മകരം 27) ശനിയാഴ്ച കൊടികയറി 13/02/2013 (1188 കുഭം 1) ബുധനാഴ്ച താലപ്പൊലിയും, 16/02/2013 (1188 കുംഭം 4) ശനിയാഴ്ച ആറാട്ടോടെ സമാപിക്കുന്നു.

താലപ്പൊലിയ്ക്ക് മുൻപായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു താംബൂലപ്രശ്നം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് 04/01/2013 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9:45ന് ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത താംബൂലപ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാ യോഗാംഗങ്ങളും സംബന്ധിക്കണെമെന്ന് ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.