പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

22 January 2012

താലപ്പൊലി 2012 |Thalappoli 2012

പള്ളത്താം‌കുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ 2012-ലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2012 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ 2012 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ താലപ്പൊലി 2012 ഫെബ്രുവരി 25 ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഇത്തവണത്തെ താലപ്പൊലി നാൾ പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റുന്നതിന് വടക്കേചേരുവാരം യോഗം ഗജരത്നം ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭനെയാണ് എത്തിക്കുന്നത്. താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാവരുടേയും സാന്നിദ്ധ്യസഹായസഹകരണങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിനെ കാര്യപരിപാടികൾ ഇപ്രകാരമാണ്.