പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

16 May 2011

അഷ്ടബന്ധകലശം

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 1186 മിഥുനമാസം 4 മുതൽ 11  വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ  (2011 ജൂൺ 19 മുതൽ 26 വരെ) അഷ്ടബന്ധകലശം നടത്തപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാവിഗ്രഹത്തെ അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന പൂജാവിധിയാണ് അഷ്ടബന്ധകലശം. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ  അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ വിഗ്രഹത്തിന് ഇളക്കം തട്ടുമ്പോഴോ അഷ്ടബന്ധത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ വിഗ്രഹം അഷ്ടബന്ധകലശത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് വിധി. വിഗ്രഹത്തെ പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് എട്ട് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാല്‍പ്പത്തി‌ഒന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ‘പശ’ ആണ് അഷ്ടബന്ധം. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അഷ്ടബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജാകർമ്മങ്ങളിലൂടെ വിഗ്രഹം വീണ്ടും പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് ചടങ്ങുകളും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ m.thampy@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.