പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

ഭരണസമിതി

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ

പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ രാജമോഹനൻ, ഇല്ലിയ്ക്കൽ
സെക്രട്ടറി -  ശ്രീ എം സി സുനിൽ കുമാർ, കൊല്ലാട്ട്
മെംബർ -    ശ്രീ സുധാകരൻ, രാമനിവാസ്
മെംബർ -    ശ്രീ നന്ദകുമാർ, ശങ്കരാടിൽ
മെംബർ -    ശ്രീ ശശിധരൻ, കൈവിളക്കിൽ

ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പാട്ടമാളി - ശ്രീ മോഹൻദാസ്, മണിയിൽ
മേനോൻ - ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ, ചിറ്റേഴത്ത്