പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

26 June 2011

അഷ്ടബന്ധനവീകരണകലശം - ചിത്രങ്ങൾ

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ കലശത്തോടനുബന്ധിച്ച നടന്ന് ചടങ്ങളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

മരപ്പാണി
കലശപൂജ
19 June 2011

അഷ്ടബന്ധനവീകരണകലശം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടബന്ധനവീകരണകലശം ഇന്ന് (19/06/2011)ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മശ്രീ വേഴപ്പറമ്പ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവർകളുടെ മുഖ്യകാർമ്മീകത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6:30ന് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കും. ചടങ്ങുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചടങ്ങുകളുടെ വിജയത്തിന് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.