പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

30 October 2011

1187ലെ ബഡ്ജറ്റ് പൊതുയോഗം

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റെ 1187-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പൊതുയോഗം താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യപരിപാടികൾ അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് മുരിങ്ങോടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണമേനോൻ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 1187 തുലാമാസം 20ന് (06/11/2011) ദേവസ്വം ആഫീസിൽ വെച്ച് കൂടുന്നു.

കാര്യപരിപാടി.

 1. ദേവീപ്രാർത്ഥന
 2. അനുശോചനം
 3. ഉപക്രമപ്രസംഗം
 4. പാരിതോഷികവിതരണം
 5. മുൻപൊതുയോഗനടപടികളുടെ അവതരണവും അതിനുള്ള അംഗീകാരവും
 6. 1186-ലെ ഭരണറിപ്പോർട്ടും ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയും
 7. 1186-ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും അതിന്മേൽ കമ്മറ്റിയുടെ വിശദീകരണവും
 8. 1187-ലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം
 9. പലവക
 10. ഉപസംഹാരം
 11. കൃതജ്ഞത.
2011 മാർച്ച് മാസം നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി, സി ബി എസ് ഇ (10 & +2) പരീക്ഷകളിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ പൊതുയോഗാംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിവരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാർക്ൿലിസ്റ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ 03/11/2011നു മുൻപായി ദേവസ്വം ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

29 October 2011

പുതിയ ഭരണസമിതി

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വം യോഗാംഗങ്ങളുടെ 23/10/2011-ൽ കൂടിയ പ്രത്യേക പൊതുയോഗം നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ രാജി സ്വീകരിക്കുകയും പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 23/10/2011-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ഭരണസമിതി 26/10/2011ന് അധികാ‍രം ഏറ്റെടുത്തു. പുതിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ
 • പ്രസിഡന്റ് : ഉണ്ണികൃഷ്ണമേനോൻ, മുരിങ്ങോടിൽ(രാഗാമൃതം)
 • സെക്രട്ടറി: സുനിൽ കുമാർ, കൊല്ലാട്ട്
 • മെംബർ:  കെ. ആർ. ശിവൻ, കണ്ണച്ചാഴത്ത്
 • മെംബർ: ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള, മണിയിൽ
 • മെംബർ: ശ്രീരാജ്, പെരുമ്പോടത്ത് (ദീപശ്രീ)