പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

27 May 2013

ഭാഗവതസപ്താഹം 2013 സമാപനച്ചടങ്ങുകൾ

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഭാഗവതസപ്താഹം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിനടന്നുവരുകയായിരുന്നല്ലൊ. ഇന്ന് അവഭൃതസ്നാനത്തോടെ സപ്താഹം സമംഗളം പര്യവസാനിച്ചു. ഇന്നു നടന്ന സമാപനച്ചടങ്ങുകളുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. ഇന്ന് യജ്ഞാചാര്യനായ ഭാഗവതോത്തംസം ശ്രീ ടി ആർ രാമനാഥൻ അവർകളെ പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വം ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട അണിയിക്കുകയും ദേവസ്വം വക ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.


*ശുഭം*