പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

29 October 2012

ബജറ്റ് പൊതുയോഗം 1188

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റെ 1188-ലെ ബജറ്റ് പൊതുയോഗം 1188 തുലാമാസം 19ന് (04 നവംബർ 2012) ദേവസ്വം ആഫീസിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുരിങ്ങോടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണമേനോൻ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്നു. എല്ലാ യോഗാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യോഗാംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിവരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ 31/10/2012നു മുൻപായി ദേവസ്വം ആഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരങ്ങൾ
  • കൈതവളപ്പിൽ ഭാർഗ്ഗവിയമ്മ വക എന്റോവ്‌മെന്റ് സി ബി എസ് ഇ & എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ രണ്ട് പേർക്ക്
  • കൈതവളപ്പിൽ ഭാസ്കരപണിക്കർ എന്റോവ്‌മെന്റ് +2 ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ രണ്ടു പേർക്ക്
  • എസ് എസ് എൽ സി, സി ബി എസ് ഇ, +2 പരീക്ഷകളിൽ കണക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക്.