പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

22 May 2011

അഷ്ടബന്ധനവീകരണകലശം വഴിപാടുകൾ

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 1186 മിഥുനമാസം 4ആം തീയതി മുതൽ 11ആം തീയതി വരെ (2011 ജൂൺ 19 മുതൽ 26 വരെ) നടക്കുന്ന അഷ്ടബന്ധകലശത്തോടനുബന്ധിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന വഴിപാടുകൾ നടത്താവുന്നതാണ്. 
  1. ബ്രഹ്മകലശം -            5001 രൂപ
  2. തത്വകലശം -              2501 രൂപ
  3. പ്രായശ്ചിത്തകലശം -        2501 രൂപ
  4. കലശം -                     501 രൂപ
  5. ഭാഗ്യസൂക്തം (പുഷ്പാഞ്ജലി) -     25രൂപ
  6. ഇഷ്ടസൂക്തം (പുഷ്പാഞ്ജലി) -     25 രൂപ
  7. മംഗല്യസൂക്തം (പുഷ്പാഞ്ജലി) - 25രൂപ
  8. വിദ്യാമന്ത്രം (പുഷ്പാഞ്ജലി) -      25രൂപ
വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവ മുൻ‌കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയുടെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഒപ്പം ഈ ഉദ്യമം വിജയപ്രദമാക്കാൻ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടേയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ m.thampy@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.