പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

29 November 2011

വടക്കേചേരുവാരം 1187-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പൊതുയോഗം

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ വടക്കേചേരുവാരം യോഗാംഗങ്ങളുടെ 1187-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പൊതുയോഗം 1187 വൃശ്ചികം 18 (2011 ഡിസംബർ 4)  ഞായറാഴ്ച പകൽ 3 മണിയ്ക്ക് പള്ളിപ്പുറം പറമ്പാടിൽ മഠത്തിൽ വെച്ച് താഴെ ചേർക്കുന്ന കാര്യപരിപാടി അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് കോഴിപ്പറമ്പത്ത് വേനുഗോപാൽ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്നു.

കാര്യപരിപാടികൾ
 1. ദേവീപ്രാർത്ഥന
 2. അനുശോചനം
 3. ഉപക്രമപ്രസംഗം
 4. കഴിഞ്ഞ പൊതുയോഗനടപടികൾ അവതരണവും അംഗീകാരം തേടലും
 5. 1186-ലെ ഭരണറിപ്പോർട്ട്
 6. 1186-ലെ കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അതിന്മേൽ കമ്മറ്റിക്കാരുടെ സമാധാനവും
 7. 1187-ലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം
 8. പലവക
 9. ഉപസംഹാരം
 10. കൃതജ്ഞത.

16 November 2011

വഴിപാട് നിരക്കുകൾ

1187 തുലാം 20ന് (2011 നവംബർ 6) കൂടിയ പൊതുയോഗതീരുമാനം അനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ വഴിപാട് നിരക്കുകൾ 1187 വൃശ്ചികം 1ന് (2011 നവംബർ 17) നിലവിൽ വരും. ഇതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾക്ക് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുക.

10 November 2011

വടക്കേ ചേരുവാരം 1186ലെ ദ്വിതീയ പൊതുയോഗം

ള്ളത്താംകുളങ്ങരെ വടക്കേ ചേരുവാ‍രയോഗാംഗങ്ങളുടെ 1186ലെ ദ്വിതീയ പൊതുയോഗം 1187 തുലാം 27 ( 2011 നവംബർ 13) ഞായറാഴ്ച പകൽ 3 മണിയ്ക്ക് ചേരുവാരം ആഫീസിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് കോഴിപ്പറമ്പത്ത് വേണുഗോപാൽ അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്നു.

കാര്യപരിപാടികൾ

 1. ദേവീപ്രാർത്ഥന
 2. അനുശോചനം
 3. ഉപക്രമപ്രസംഗം
 4. മുൻ പൊതുയോഗനടപകൾ - അവതരണവും അംഗീകാരവും
 5. വിദ്യാഭ്യാസപുരസ്കാരം വിതരണം
 6. 1186ലെ കണക്കുകൾ അവതരണം
 7. ഉപധനാഭ്യർത്ഥന
 8. 1187ലെ ചേരുവാരം ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 9. 1186ലെ കണക്കുകൾ ആഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ആഡിറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 10. പലവക
 11. ഉപസംഹാരം
 12. കൃതജ്ഞത.
എസ് എസ് എൽ സി / സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് / ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ യോഗാംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിവരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ 11/11/2011നു മുൻപായി ചേരുവാരം ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.